GDPR določila

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV


NAKUP ABONMAJA ZA PARKIRIŠČE


• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
o Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek


• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:
o IEPRI d.o.o., e-pošta: pooblascena.oseba@iepri.si


• Namen obdelave osebnih podatkov:
o Identifikacija oseb, ki želijo skleniti pogodbo za nakup abonmaja, preverjanje točnosti podatkov za, nakup abonmaja, obravnava vlog za nakup abonmaja, sklenitev pogodbe za nakup abonmaja in upravljanje z aktivnimi abonenti in izdanimi abonmaji.


• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
o Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe – točka (b) člen 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
• Uporabniki ali kategorije uporabnikov(1) osebnih podatkov, če obstajajo:
o Turizem Kranjska Gora, javni zavod, Kolodvorska ulica 1C, Kranjska Gora, 4280 Kranjska Gora


• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
o Ni prenosa


• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
o V primeru oddaje vloge za nakup abonmaja preko spleta se kopija prometnega dovoljenja in potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju uniči takoj po izvedeni identifikaciji posameznika ter preverjanju točnosti podatkov na oddani vlogi. Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, oznaka registrske tablice, tip abonmaja, naziv podjetja se hrani do izteka pogodbenega razmerja nato pa skladno z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.


(1) Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.
• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
o Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa in prenosljivosti.


• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:
o /


• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
o Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).


• Informacije o tem:
o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA
o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: DA


▪ Če posameznik ne zagotovi potrebnih podatkov za ustrezno identifikacijo in preverjanje točnosti podatkov za izdajo abonmaja, sklenitev pogodbe za izdajo abonmaja ne bo mogoča.


• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
o Ni avtomatizirane obdelave

 

Priloga_4 – Obvestilo_o_obdelavi OP_V1